VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op vrijdag 2 oktober as. opent het Erfgoedplatform Zwolle, voorzichtig, weer de deuren van Waanders in de Broeren voor een Verhaal over Zwolle. Dit keer over Zwolle in de jaren zestig, met als titel “De ontwakende driften van de Babyboomers”. Vijftig jaar terug in de tijd! De geest uit de fles!

Spreker Jan van de Wetering (o.m. tekstschrijver, kenner van de Zwolse historie, redacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift en van de website van de Zwolse Historische Vereniging) verhaalt over de dromen en driften in die roerige tijd.
Bijvoorbeeld:
Groot Zwolle; volgens de 2e Nota Ruimtelijke Ordening zou Zwolle in 2000 een stad zijn met 250.000 inwoners (toen nog 60.000!). In de visie Zwolle Groeistad met zelfs 500.000! Dus alles moest op de schop! Ruim baan voor duizenden werkzoekenden, nieuwe industrieën en inwoners, vlotte verkeersaders. Met alle gevolgen van dien voor de historische binnenstad. Hoe liep dat af?
Introductie van de vuilniszak (in plaats van emmers) voor het aanbieden van huisvuil in de tot dan toe “een van de smerigste steden van ons land” volgens burgemeester Roelen. Die zakken vonden de Zwollenaren wel duur! Maar men moest er aan geloven!
Of die van de condoomautomaat! Voor sommigen een gruwel vanwege veronderstelde laakbare gevolgen voor de zedelijkheid van de jeugd. Na eindeloze, zelfs nachtelijke, debatten in de gemeenteraad werd besloten: “Ze mogen geplaatst maar níet aan gemeentegebouwen! Maar wél op de toen gemeentelijke camping Agnietenberg, immers een poel des verderfs”.
En zo zijn er talloze verhalen te vertellen over dromen die verwezenlijkt werden, dan wel in duigen vielen. Over driften die beteugeld werden of oogluikend toegestaan. Over strijd, burgerinitiatieven en compromissen.

De Zwolse band “Om de Hoek” begeleidt het verhaal met muziek uit de jaren zestig. Een feest der herkenning!
Vanwege de nu geldende corona-voorschriften mogen er slechts 50 mensen in de zaal die corona-proof is ingericht. Aanmelden kan via een mail aan communicatie@waandersindebroeren.nl. Vol is vol en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de Verhalen over Zwolle wordt op prijs gesteld.

Het Erfgoedplatform Zwolle is een samenwerking tussen: De Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, De Vrienden van de Stadskern, het Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, St. Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, St. Allemaal Zwolle, ANNO.
De volgende lezing staat gepland op vrijdag 11 december 2020 Stadshagen 25 jaar!

De lezingencyclus "Verhalen over Zwolle" is vanwege de maatregelen rondom het Corona virus tot nader orde stopgezet. Waarschijnlijk worden de lezingen van maart en april naar het najaar verplaatst. Als er nieuwe data zijn vastgesteld dan zullen we dat melden.

Verhalen over Zwolle

Bestuurswisseling

Op de afgelopen jaarvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit:

Raymond Salet (voorzitter)

Hansje van Douwen (secretaris)

Eelke de Jong (penningmeester)

Frank Witbraad (lid)

Peter Goudswaard (lid)

 

Rik Stuivenberg blijft adviseur van het bestuur. Tijdens de laatste jaarvergadering is, met algemene instemming van de aanwezige leden, Ronald van den Berg benoemd tot ere-lid van de vereniging.

De leden van de vereniging hebben de uitnodiging ontvangen van de jaarvergadering op 27 februari aanstaande om 20.00 uur in de Groote Societeit.

In het jaarvergadering worden de jaren 2017 en 2018 besproken. Voorzitter Ronald van den Berg neemt na 10 jaar afscheid. Ook secretaris Elsbeth Goettsch verlaat het bestuur.

Gelukkig zijn er 3 nieuwe kandidaten gevonden. Hansje van Douwen, Raymond Salet en Peter Goudswaard gaan aan de slag in het bestuur.

In het jaarverslag vindt u informatie over de laatste 2 jaren.

Graag tot ziens op de 27e.

 

 

 

Op woensdagavond 26 april 2017 (en niet op dinsdagavond!) om 20.00 uur is weer de jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben de uitnodiging toegezonden gekregen. De stukken die van belang zijn voor deze vergadering kunt u na 14 april hier vinden. U bent van harte welkom.

De vereniging met een bijzondere aandacht voor monumenten, verliest een monument uit haar midden. Pieter Lettinga 19 mei 2016 overleden.

Pieter is tientallen jaren lid van het bestuur geweest. In het vocabulaire van Pieter kwam het begrip 'rooster van aftreden' niet voor. In het bestuur leek hij er altijd geweest en hij leek ook niet van plan weg te gaan. Tot zijn ziekte en veel te vroege dood een streep trokken.

Afgezien van een korte interim periode is Pieter nooit voorzitter geworden maar altijd vice-voorzitter gebleven. Een voorzitterschap gaf alleen maar verplichtingen en conventies. Dat paste niet bij Pieter. Hij verkoos de rol van libero om wanneer hij dat nodig achtte de ontwikkelingen van een kruidig commentaar of een ingezonden brief te voorzien. Zo nodig een schot vanuit de heup.

Pieter was een man met passies, waarvan één voor zijn geboortestad Zwolle. Uiterst loyaal, authentiek, humorvol, vriendelijk en beminnelijk maar uiteindelijk met een scherp randje als je aan zijn overtuiging kwam. Dan kon hij echt boos worden.

Ik kan me niet herinneren dat Pieter ooit vergaderstukken bij zich had. Onze secretaris printte dus altijd een extra setje uit zodat Pieter ter vergadering toch inzage had.

Bijzonder trots was Pieter op het door de vereniging gemaakte boek "Op de Bres voor Zwolle" uit 1992 waarin de strijd van de Vrienden van de Stadskern met vooral de gemeente kleurrijk is beschreven. Pieter nam daarin het deel over de jaren tachtig voor zijn rekening.

Een paar keer per jaar kondigde hij zijn mede bestuursleden aan dat het tijd werd voor een deel 2 en dat hij daar over ging nadenken.

Alhoewel het bestuur altijd uit nette burgers bestond hadden sommige van de in het boek beschreven acties van de Vrienden ook wel een zeker Sjors van de rebellenclubkarakter.

De redding van het Huis met de Hoofden, de voormalige verffabriek van Van Wijhe aan de Goudsteeg met een nachtelijke inbraak was een thriller. Maar ook de redding van de Schoenkuipenbrug ("waardeloze brug, veel te smal voor auto's") had dat rebellenkarakter.

De Gemeentelijke Dienst Openbare Werken had vastgesteld dat de brug gevaarlijk was want volledig doorgeroest. Het bestuur van de Vrienden geloofde er niets van en besloot zelf poolshoogte te gaan nemen. Er werd een bootje gecharterd en van daaruit werd de onderkant van de brug geïnspecteerd. Beetje roest maar verder niks aan de hand. De gemeente ging overstag en de brug werd opgeknapt. Vele, vele jaren later kreeg de gemeente zelfs een Pluim van de Vrienden uitgereikt voor het opnieuw aanbrengen van de gietijzeren bruglantaars.

Het was de tijd waarin het gemeentebestuur en de vereniging van bezorgde burgers in een kat en muis spel verwikkeld waren. Als de Vrienden in een vroeg stadium over een project aan de bel trokken luide het antwoord van de gemeente, "Jullie zijn veel te vroeg met je opvattingen er staat nog helemaal nets op papier". Om vervolgens bij een ander project van diezelfde gemeente te moeten horen, "Jullie reageren nu zo laat, alles is al in kannen kruiken."

Maar de tijden veranderden.

Het draagvlak voor de waarde en betekenis van de historische binnenstad is bij gemeente, ontwikkelaars, ondernemers én inwoners ondertussen enorm gegroeid. Met een mooie oude binnenstad viel zelfs geld te verdienen.

Op hun beurt keken de Vrienden ook met andere ogen naar hun monumentale stad. Het zekerstellen van dat erfgoed zou op termijn alleen mogelijk blijven als de monumenten een functie bleven vervullen en een economische basis bleven behouden.

Pieter had een goede antenne voor de tijdgeest en hij signaleerde dan ook al vroeg dat de Vrienden hun strategie en vooral ook communicatie aan die veranderde omstandigheden moesten aanpassen. De verzuring in de beeldvorming rond de Vrienden moest worden aangepakt.

Pieter organiseerde wandelingen met wethouders en ambtenaren door de stad om samen te kijken naar zaken die beter konden, die beter moesten.

Strijd maakte gaandeweg plaats voor debat.

Symbolisch voor die andere positionering van de Vrienden was de gedurfde uitbreiding van Museum de Fundatie met de 'wolk'. Kon je zoiets op het dak zetten bij een Rijksmonument? Pittige discussies in het bestuur. Pieter had al snel zijn standpunt bepaald. Moet kunnen, want het is belangrijk dat het museum in de binnenstad blijft en zijn uitbreiding niet elders zoekt. En zo worden de Vrienden van gedoodverfde tegenstander van de uitbreiding, pleitbezorger van de Wolk. En de leden laten het bestuur niet vallen. Op de aan de plannen gewijde ledenvergadering weet architect Hubert Jan Henket de aanwezigen voor zijn plannen te winnen.

In 2012 maakten we in het kader van het Grachtenfestival een aantal rondvaarten door de Zwolse grachten met belangstellenden. Pieter en ik waren de gids aan boord. Onderweg wezen we op bedreigingen, geslaagde interventies maar op ook zeer ingrijpende, bijna gestileerde restauraties die we vandaag de dag niet meer zo zouden bepleiten. Ter hoogte van het Kerkbrugje was Pieter aan het woord. Nog kwam er bijna stoom uit zijn oren van verontwaardiging over de sloop van het Gouverneurshuis en het onding wat er voor de plaats is gekomen.

Zijn lange staat van dienst betekent dat Pieter in veel projecten zijn aandeel heeft geleverd of het voortouw nam. Om er een paar te noemen. De strijd tegen de bouwplannen van Herzberger op het Maagjesbolwerk (geschrapt), het rechtbankontwerp van Gunnar Daan (geschrapt) het pleidooi voor de inschakeling van architect Natalini voor de herontwikkeling van het Eiland (gelukt), het pleidooi voor een stedelijk Stadsbouwteam en Beeldkwaliteit (maar gedeeltelijk gelukt).

Een van de laatste projecten waarbij Pieter actief betrokken was de komst van Zara naar Zwolle. De uitbreiding en verbouw van de voormalige bibliotheek schoot ons in het verkeerde keelgat. Veel te hoog en groot aan de Spoelstraat, niet binnenstedelijk gematerialiseerd. En nog onbegrijpelijker het gemeentelijk besluit om de publieksfunctie van de bibliotheek uit de binnenstad te halen.

Pieter is van grote betekenis is geweest voor het behoud en versterking van onze prachtige monumentale historische binnenstad. Het bestuur en de leden van de Vrienden van de Stadskern zijn Pieter veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet.

Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

Ronald van den Berg
voorzitter

 

Pieter 2005

Foto: Bernard Ensink

Op 20 mei organiseert het Erfgoedplatform een lezing met als titel:

Bouwen aan de nieuwe Grote Kerk

De Grote Kerk is een karakteristiek monument in het centrum van Zwolle. Om dit ook in de toekomst te kunnen behouden zal de Grote Kerk een nieuwe betekenis krijgen. De Stichting Grote of Sint Michaelskerk omschrijft deze ambitie als volgt: 'De Grote Kerk als kloppend hart van de stad, waar spiritualiteit en cultuur hand in hand gaan.' Naast de religieuze invulling zullen er nieuwe projecten, evenementen, tentoonstellingen, concerten en lezingen gaan plaatsvinden. De kerk moet kortom weer echt van de stad worden!

De Sticthing en het Zwols Architectuur Podium (ZAP) willen met afwisselende lezingen aandacht geven aan de geschiedenis van de Grote Kerk, haar bouwkundige ontwikkeling maar ook haar 'plek' in de stedelijke omgeving toen en nu. We willen stil staan bij de bredere opgave van herbestemmen van kerkelijk erfgoed en specifiek de toekomst van de Nieuwe Grote Kerk in Zwolle met u erkennen.

Locatie lezing: Waanders In de Broeren
Aanmelden: www.waandersindebroeren.nl
Datum en tijd: 20 mei om 20.00 uur. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

De lezing wordt u aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle. Dit wordt gevormd door: Stedelijk Museum Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, Waanders in de Broeren, Zwolse Historische Vereniging, Vereniging vrienden van de stadskern Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Gemeente Zwolle (afdeling Archeologie en Monumentenzorg), Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle en Het Oversticht.

grote kerk erfgoedlezing

Het Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselen en delen van hun activiteiten plannen en onderling afstemmen. Aan het platform nemen deel: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Levende Stadsgeschiedenis, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle.

Jan Cremers27.12.1928 - 21.11.2015
Op 21 november jl. overleed oud-voorzitter van de Vrienden van de Stadskern Jan Cremers.
Na zijn pensionering als directeur van ziekenhuis De Wezenlanden werd hij in 1990 voorzitter van de Vrienden. Hij drukte in de negentiger jaren een belangrijk stempel op de discussie over het behoud van de historische binnenstad en de nieuwbouwprojecten in de oude stadskern. Met zijn “schildersoog“ had hij een uitstekend gevoel voor wat al dan niet passend was in de historische stad.

nieuws 2016 boek onzichtbaar zwolleAchter de voorgevel van een monument is nog zoveel meer te ontdekken. OnZichtbaar Zwolle maakt in zestien bijdragen zichtbaar wat de afgelopen halve eeuw onzichtbaar is geweest. De nieuwste inzichten op het gebied van archeologie en bouwhistorie worden u gepresenteerd.

nieuws 2016 boek jan en arnoudtOnze oud bestuursleden Jan van der Beek en Arnoudt Bouwman hebben voor Zwolle een rekenmethode ontwikkeld waarmee de bedreiging van het aangezicht door te hoge gebouwen ook op financiële gronden is aan te pakken. Daarop berust immers in veel gevallen het doorslaggevende argument voor een bebouwing die in esthetisch en historisch opzicht te hoog is.

De ondernemers van het gebied rondom het Flevogebouw willen de horecamogelijkheden uitbreiden en hebben het bestuur gevraagd mee te denken. Wij hebben de volgende brief met suggestie (zie plaatje) verstuurd.

Zie de reactie in de Stentor van zaterdag 24 januari 2015.

Nieuwste artikel uit de Stentor van 27 januari 2015 over de reacties van bewoners in de Spoelstraat.

Het bestuur van de Vrienden heeft zich teruggetrokken uit het overleg over de nieuwbouw voor modeketen Zara aan de Spoelstraat. Onze argumenten vindt u in de brief.

Hier ziet u de artikel (in twee delen) in de Stentor van zaterdag 24 januari 2015 over Zara.

  • deel 1
  • deel 2

De Vrienden hebben met Waanders een kaartenactie gehouden om de bibliotheek in de binnenstad te behouden.

Zie het persbericht.

Vanavond vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. U kunt hier de pdf downloaden.

Het jaarverslag 2014.