VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Gedane zaken

 

Op vrijdag 15 november bij Waanders in de Broeren heeft oud voorzitter Ronald van den Berg samen met bouwhistoricus Daan Wennips iets verteld over het “mannen(bol)werk” aan de Koestraat 8. 

De vrienden zijn bezorgd over de ontwikkelingen bij de Muzerie en heeft burgemeester en wethouders een brief gestuurd.

De vrienden hebben bijgaande brief aan burgemeester en wethouders gestuurd naar aanleiding van de plannen voor windmolens op de Voorsterpoort.

De herinrichting van een deel van het Nijkerkenbolwerk (westelijk van theater 'De Spiegel') is nagenoeg gereed. Het bestuur van de Vrienden heeft aan de vooravond van de herinrichting het volgende aan het College van B&W kenbaar gemaakt.

De sloop van het voormalig ziekenhuis de Wezenlanden is al lang voltooid. De projectontwikkelaar, Projectontwikkelaar Novaform ontwikkelt op het terrein een kleine nieuwe woonwijk bestaande uit 145 grondgebonden woningen en 85 appartementen naar een ontwerp van de architecten K. Mulleners en T. Mulleners. Dit project is op een haar na afgerond en mag als een fraaie toevoeging aan de stadskern van Zwolle gezien worden.

Op uitnodiging van de ontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op het bouwplan voor het warenhuis in het bibliotheekpand. De Vrienden zijn niet gelukkig met de met de maat en vormgeving van het pand aan de Spoelstraat.

Op verzoek van de projectontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op de plannen voor de Hof van Thorbecke, een klein ontwikkelingsproject direct grenzend aan het Kraanbolwerk.

De Vrienden zetten zich in voor het behoud van dit Rijksmonument aan de Valkenbergweg in Herfte dat bedreigd wordt door de modernisering van de spoorlijnen naar Emmen en Meppel.

In de laatste versie van de plannen lijkt de boerderij gespaard te kunnen worden.

De grote en monumentale kerk in het hart van de stad vervult een te bescheiden functie in de samenleving. Dat kan en moet prominenter worden vinden velen. een masterplan moet uitkomst bieden.

Na jaren van resultaatloze pleidooien en procedures voor het behoud van een aantal panden aan de Melkmarkt (de Van Straatenbank en de Tijlpanden) neemt de geschiedenis een onverwachte wending: de realisering van een groot warenhuis.

Sedert medio vorig jaar staat op het vergrote Rodentorenplein een nieuw gebouwtje, de Havenmeestervoorziening. Dat gebouwtje biedt onderdak aan een kantoor van de haven- en markmeester, de sanitaire voorzieningen voor de jachthaven aan het Maagjesbolwerk, elektriciteitsvoorzieningen voor evenementen op het plein en een geurfilterinstallatie voor de overkluisde Grote Aa. Een ingewikkeld programma van eisen.

De betekenis van de status Beschermd Stadgezicht wordt door velen overschat. Strikt genomen worden in gebieden die als zodanig zijn aangewezen alleen de verkaveling en het stratenpatroon beschermd. Niet de opstallen voor zover het geen Rijks- of gemeentelijke monumenten betreft.