VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

De herinrichting van een deel van het Nijkerkenbolwerk (westelijk van theater 'De Spiegel') is nagenoeg gereed. Het bestuur van de Vrienden heeft aan de vooravond van de herinrichting het volgende aan het College van B&W kenbaar gemaakt.

"Zwolle is één van de weinige, middelgrote Nederlandse steden waar de stervormige zeventiende eeuwse verdedigingsgracht nagenoeg geheel in tact is gebleven. Een ruimtelijk monument van formaat.

Toen in de vorige eeuw de Zwolse gasfabriek werd gesloopt hebben de Vrienden zich in de zeventiger jaren sterk gemaakt voor de herinrichting van het vrijgekomen gebied door de aarden stadswal ter plaatse te reconstrueren en deze te beplanten met een dubbele rij bomen. Dat idee is na de nodige discussie door de gemeente overgenomen en uitgevoerd. Met als resultaat dat een klein deel van het stadsgezicht vanaf de gracht er ongeveer opnieuw uitzag zoals dat in de zeventiende eeuw het geval was. U zult begrijpen dat wij het jammer vinden dat de toen gerealiseerde inrichting ongedaan gemaakt gaat worden.

Naar wij hebben begrepen is een noodzakelijk geachte bodemsanering de directe aanleiding voor de verwijdering van het bestaande groen en bomen.

De Vrienden realiseren zich dat opvattingen over de inrichting en het gebruik van de stedelijke openbare ruimte aan verandering onderhevig is. Het ontgaat de Vrienden niet dat de Potgietersingel op zonnige dagen het 'mini Vondelpark' van Zwolle is. Het stedelijk groen is voor bewoners en bezoekers van de stad een steeds belangrijker recreatieve functie gaan vervullen.

De huidige inrichting van het Nijkerkenbolwerk vervult die functie niet. Kennelijk is die inrichting niet uitnodigend voor recreatief gebruik. De inmiddels forse rij bomen met bijbehorende schaduw zal daar ongetwijfeld een rol in spelen. Vanuit het perspectief van het verhogen van de gebruikswaarde van het Nijkerkenbolwerk kunnen we een herinrichting -zij het met spijt- billijken.

Wij dringen er echter op aan de hoofdcontour van de stadswal visueel zoveel mogelijk te handhaven. Niet in het laatst om het achter die wal gelegen parkeerdek zoveel mogelijk aan het oog - te blijven- onttrekken".

Nijkerkenbolwerk 1Nijkerkenbolwerk 2Nijkerkenbolwerk 3