VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Wat speelt er in de stad

 Op maandag 24 januari behandelt de gemeenteraad het toekomstige omgevingsplan. De raad neemt dan een aantal besluiten over de hoofdlijnen van de inrichting van het omgevingsplan. De Vrienden willen graag dat de gemeenteraad besluit om de categorieën van gevallen waarin participatie verplicht is in situaties waarin wordt afgeweken van het omgevingsplan aan te scherpen. Die categorieën zijn identiek aan die voor het bindend adviesrecht voor de raad. 

 

De Vrienden van de Stadskern vinden het onbegrijpelijk dat er voorlopig geen stadsbouwmeester wordt aangesteld. Juist nu zou Zwolle zo’n gezagvolle functionaris goed kunnen gebruiken. In de discussies afgelopen periode in politiek, pers en onder belangenverenigingen bleek dat er brede steun is voor de komst van een stadsbouwmeester als supervisor over de vele deelprojecten die nu lopen. Dat B&W niet verder komen dan een kwartiermaker tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, ervaart de vereniging als een doekje voor het bloeden, een gemiste kans en eigenlijk een blunder. De plannen buitelen over elkaar heen. Tegen de tijd dat de stadsbouwmeester er is valt er weinig meer te coördineren en is de plantontwikkeling al in dermate vergevorderd stadium dat zijn of haar komst mosterd na de maaltijd is.

De gemeenteraad van Zwolle heeft het college gevraagd ‘te onderzoeken op welke wijze het aan/instellen van een stadsbouwmeester (of stadsbouwteam) kan bijdragen aan het borgen van overzicht en samenhang van de ruimtelijke kwaliteit (waaronder ook cultuurhistorie) en tevens aan een goede dialoog hierover met de stad en deskundigen’. Aan BVR adviseurs is gevraagd dit onderzoek uit te voeren en begin juni 2021 het eindadvies uit te brengen aan de gemeente. Onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst die breed wordt uitgezet onder externen die samen werken met de gemeente Zwolle.  Wij zijn ook gevraagd mee te doen aan dit onderzoek. Hierna kunt u lezen hoe wij de vragen, beknopt want dat was de wens van de onderzoekers, hebben beantwoord.

Van verschillende kanten zijn we benaderd over hoe we aankijken tegen de nieuwe plannen op de plek waar vroeger de V&D stond. In de Stentor werd vermeld dat we reeds met de ontwikkelaar en de gemeente hebben gesproken. Dat klopt. Wat overigens niet wil zeggen dat we blind meegaan in de huidige ontwikkelingen.

In november vorig jaar nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2020*. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten. Er zijn 461 geldige stemmen uitgebracht. De herontwikkeling van de voormalige watersportzaak en zeilmakerij aan de Buitenkant, de zogenaamde Schuttevaerpanden, is de winnaar met 175 geldige stemmen.

Recent boog de politiek zich over diverse bouwlocaties in de stad waaronder de omgeving van het station. De zogenaamde Spoorzone. Een complex gebied met verschillende eigendomsrechten. Eind september was er een wandeling onder deskundige leiding door het stationsgebied. Peter Goudswaard wandelde mee. Wethouder Ed Anker was één van de rondleiders. Deze gaf veel interessante informatie over de laatste al dan niet gedroomde ontwikkelingen.

De Vrienden van de Stadskern pleiten voor grote terughoudendheid bij vergunning verlening voor tijdelijke terrasoverkappingen in de Zwolse binnenstad. Vooral de Grote Markt is kwetsbaar maar dat geldt eveneens voor Gasthuisplein, Rode Torenplein, Nieuwe Markt en het Grote Kerkplein. De ervaring leert dat niets zo permanent is als tijdelijke vergunningen. Daarnaast als je de ene horeca ondernemer toestaat om een semi permanente schuur voor zijn deur te zetten waarom dan niet elke horeca ondernemer? De binnenstad wordt daarmee primair het gebied van en voor de horeca. Eigenlijk dreigt Zwolle een permanent Sassendonk te worden.

 Op 26 augustus hebben de Vrienden een zienswijze ingediend inzake Mijn Zwolle van morgen 2030, een structuurvisie. Als u de onderstaande link opent dan kunt u kennis nemen van de zienswijze.

  structuurvisie.pdf

De sloop van Terborghstraat 13 heeft de gemeente doen beseffen dat er meer nodig is om waardevolle bouw- en cultuurhistorische waarden van Zwolle te beschermen. Daartoe heeft de gemeente nu een voorontwerp van een bestemmingsplan opgesteld. wij zijn samen met Bond Heemschut gevraagd om een reactie op het plan te geven en dat hebben we natuurlijk gedaan. Als u op onderstaande link klikt dan ziet u onze reactie.

parapluplan_reactie_Heemschut_en_Vrienden_Stadskern_Zwolle.pdf

In november vorig jaar nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2019*. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten. In totaal zijn er 647 stemmen uitgebracht waarvan 149 ongeldige stemmen (stem niet via link bevestigd). De verbouwing van de watertoren aan de Turfmarkt tot woongebouw was de favoriet. Met 214 stemmen had de watertoren een ruime voorsprong op nummer twee, de nieuwbouwwijk aan het Wezenland (123 stemmen). Daarna volgden de Theodora-kapel (49), de verbouwing van de Grote Kerk tot Academiehuis (46), het paviljoen in het park Wezenlanden (35) en de nieuwbouw aan het Gasthuisplein (31).

Wij hebben een zienswijze ingediend bij de Gemeente over de voorgenomen sloop van Terborchstraat 13. Hieronder de tekst van de zienswijze. Naar aanleiding van deze actie hebben wij een kort overleg gehad met monumentenzorg van de gemeente. Daar bleek dat een en ander een gelopen race is. Wij betreuren dat.

De Spoorzone krijgt steeds meer smoel. De busbrug is inmiddels klaar en het busstation ligt nu aan de zuidzijde van het station. Voor het station wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aangelegd. Wilt u alles weten over de Spoorzone kijk dan regelmatig op www.zwolle.nl/spoorzone

Vervolgfasen ontwikkeling Kraanbolwerk

Op 24 maart jl. hebben op verzoek van Projectontwikkelaar AM Zecc Architecten en Bedeaux De Brouwer Architecten hun uitwerkingen getoond voor de appartementen rond de locatie 'De Volharding' en voor het hoogste gebouw, 'De Koningin'. De aanwezigen, geïnteresseerden, enkele omwonenden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en een vertegenwoordiger van de Vrienden hebben waardering uitgesproken voor de getoonde plannen.