VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Wat speelt er in de stad

Deze zomer zijn in overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente enkele projecten in verschillende stadia van ontwikkeling, soms vertrouwelijk, besproken met een afvaardiging van de Vrienden van de Stadskern. Een van die projecten betreft zeven panden aan de Roggestraat. De Vrienden van de Stadskern vinden dat het plan een grote verbetering voor de Rogge­straat betekent.

Naar aanleiding van een recente bespreking tussen Junco en de vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle over Het Handelshuys, hebben wij de onderstaande reactie gegeven op de doorontwikkelde plannen. De Vrienden gaan er daarbij van uit dat er op (detail)onderdelen nog ruimte is voor verbetering. De huidige plannen komen aardig overeen met de suggesties die wij in eerder overleg met Junco hebben gedaan. De Vrienden zijn ervan overtuigd dat er uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig complex zal verrijzen dat een verrijking zal zijn voor de Zwolse binnenstad.

Het bestuur van de Vrienden heeft de nieuwe raadsleden die 30 maart worden geïnstalleerd, een aantal aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 gestuurd. Wij dringen er wederom op aan een stadsbouwmeester aan te stellen. Juist nu het wenkend toekomstperspectief Ons Stadshart van morgen is verschenen heeft Zwolle zo’n gezagvolle, stimulerende en inspirerende functionaris hard nodig.
De stadsbouwmeester zou in onze ogen ook eens kritisch naar het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad kunnen kijken. De laatste jaren wordt het zicht en de loop van de toerist, de bewonderaar van architectonisch schoon en de trotse inwoner van onze stad meer en meer belemmerd door steeds forsere terrassen met bijbehorende overkappingen.
Speciale aandacht vragen wij voor het revitaliseren van de Ossenmarkt. Deze iconische plek in de stad, die op dit moment een armoedig stadsbeeld biedt, moet op kortere termijn worden aangepakt.

Met ongeveer een derde van de geldig uitgebrachte stemmen is de verkiezing voor de Pluim 2021 van de Vrienden gewonnen door het project Stadsvilla's aan de Eekwal. De oorkonde is vrijdagmiddag 28 januari 2022 uitgereikt aan architect Rob Moritz van 19HetAtelier en aan ontwikkelaar Explorius en Nijhuis bouw. Het oorspronkelijke gebouw stond bekend als PALVU: 'Proletariërs Aller Landen Verenigt U'. De kenmerkende vorm daarvan is in de nieuwbouw goed herkenbaar. Voor de derde maal op rij is de Pluim nu gewonnen door Zwolse ontwerpers. Het is goed om te constateren dat er in eigen Zwolse gelederen zoveel creatief ontwerptalent is.

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad via een unaniem gesteund amendement besloten tot een flinke aanscherping van de criteria voor verplichte participatie bij bouwprojecten die afwijken van het omgevingsplan van de gemeente. De Vrienden hadden daar in januari bij de raad op aangedrongen, net als overigens het Platform Zwolse wijken en het Natuurplatform. Wij zijn dan ook blij dat in de toekomst beter en makkelijker, zonder veel procedureel gedoe, voorkomen kan worden dat er architectonische of stedebouwkundige ongelukken in de stad(skern) gebeuren.

 

De Vrienden van de Stadskern vinden het onbegrijpelijk dat er voorlopig geen stadsbouwmeester wordt aangesteld. Juist nu zou Zwolle zo’n gezagvolle functionaris goed kunnen gebruiken. In de discussies afgelopen periode in politiek, pers en onder belangenverenigingen bleek dat er brede steun is voor de komst van een stadsbouwmeester als supervisor over de vele deelprojecten die nu lopen. Dat B&W niet verder komen dan een kwartiermaker tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, ervaart de vereniging als een doekje voor het bloeden, een gemiste kans en eigenlijk een blunder. De plannen buitelen over elkaar heen. Tegen de tijd dat de stadsbouwmeester er is valt er weinig meer te coördineren en is de plantontwikkeling al in dermate vergevorderd stadium dat zijn of haar komst mosterd na de maaltijd is.

De gemeenteraad van Zwolle heeft het college gevraagd ‘te onderzoeken op welke wijze het aan/instellen van een stadsbouwmeester (of stadsbouwteam) kan bijdragen aan het borgen van overzicht en samenhang van de ruimtelijke kwaliteit (waaronder ook cultuurhistorie) en tevens aan een goede dialoog hierover met de stad en deskundigen’. Aan BVR adviseurs is gevraagd dit onderzoek uit te voeren en begin juni 2021 het eindadvies uit te brengen aan de gemeente. Onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst die breed wordt uitgezet onder externen die samen werken met de gemeente Zwolle.  Wij zijn ook gevraagd mee te doen aan dit onderzoek. Hierna kunt u lezen hoe wij de vragen, beknopt want dat was de wens van de onderzoekers, hebben beantwoord.

Van verschillende kanten zijn we benaderd over hoe we aankijken tegen de nieuwe plannen op de plek waar vroeger de V&D stond. In de Stentor werd vermeld dat we reeds met de ontwikkelaar en de gemeente hebben gesproken. Dat klopt. Wat overigens niet wil zeggen dat we blind meegaan in de huidige ontwikkelingen.

De Vrienden van de Stadskern pleiten voor grote terughoudendheid bij vergunning verlening voor tijdelijke terrasoverkappingen in de Zwolse binnenstad. Vooral de Grote Markt is kwetsbaar maar dat geldt eveneens voor Gasthuisplein, Rode Torenplein, Nieuwe Markt en het Grote Kerkplein. De ervaring leert dat niets zo permanent is als tijdelijke vergunningen. Daarnaast als je de ene horeca ondernemer toestaat om een semi permanente schuur voor zijn deur te zetten waarom dan niet elke horeca ondernemer? De binnenstad wordt daarmee primair het gebied van en voor de horeca. Eigenlijk dreigt Zwolle een permanent Sassendonk te worden.