VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Doel van de vereniging

Sinds 1955 richt de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle zich op het behoud van het architectonisch en stedenbouwkundig karakter van Zwolle, zowel ten aanzien van het beschermd stadsgezicht als daarbuiten. Verder is er aandacht voor het behouden en verbeteren van het silhouet van de stad, de planologische indeling, de groenstructuur en de harmonie tussen oud- en nieuwbouw.

Hoe werken we aan onze doelstellingen?

Om onze doelen te bereiken is het van belang om ontwikkelingen in de stad vroegtijdig te signaleren en te volgen. Dat doen we via gemeenteraadstukken, beleidsnota's, aanvragen voor omgevingsvergunningen, voorlichtingsbijeenkomsten en signalen van burgers. We zorgen voor een blijvende betrokkenheid door deelname in klankbordgroepen, werkgroepen en commissies. Zo nodig komen we in actie door het indienen van zienswijzen of het mobiliseren van de publieke opinie.
We proberen zoveel mogelijk contacten op te bouwen en te onderhouden met belangrijke spelers bij de gemeente (zowel politiek als ambtelijk), maatschappelijke organisaties en architecten en ontwikkelaars met bouwplannen. Waar mogelijk zoeken we medestanders om samen mee op te trekken, bijvoorbeeld via het Erfgoedplatform Zwolle, waar we lid van zijn.
De leden van de vereniging en andere geïnteresseerden informeren we door middel van stamtafelbijeenkomsten, wandelingen, nieuwsbrieven en de website. Jaarlijks reiken we 'De Pluim' uit aan een goed voorbeeld van verantwoorde bouw, verbouwing of restauratie, dat een bijdrage levert aan het unieke historische karakter van Zwolle.

Visie van het bestuur

Het behouden of versterken van het oorspronkelijke karakter van de binnenstad is niet altijd gemakkelijk combineren met de eisen die worden gesteld aan wonen, werken, ondernemen en recreëren in de binnenstad. Het is een voortdurend proces van vernieuwen en aanpassen, waarbij het bestuur hecht aan harmonie, maar ook aan lef. We streven naar een passend gebruik van monumenten en levendigheid van het centrum. Om dat te bereiken worden ontwikkelingen rond bouw en publieke ruimte door het bestuur niet alleen bekeken door een cultuurhistorische, architectonische of stedenbouwkundige bril, maar ook vanuit de optiek van bewoners, gebruikers en bezoekers van de stadskern.

Bestuur

Sinds de jaarvergadering van 25 april 2023 wordt het bestuur van de vereninging gevormd door:

  • Peter Bloembergen (penningmeester)
  • Peter Goudswaard (redactie Nieuwsbrief)
  • Peter Kamphuis (voorzitter)
  • Vanessa Knaapen-Cuijpers (vicepenningmeester)
  • Patrick Rijke (redactie Nieuwsbrief)
  • Raymond Salet (vicevoorzitter)

Er zijn twee aspirant-bestuursleden actief: Jeroen Thon en Johan Vlaskamp; zij verzorgen het secretariaat van de vereniging.

Erelid

De vereniging kan leden die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, benoemen tot erelid. Het enige nog in leve zijnde erelid is:

  • Ronald van den Berg

Statuten

Lees of download onze statuten (PDF)

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2019 (PDF)

Jaarrekening 2020 (PDF)

Jaarrekening 2021 (PDF)

Jaarrekening 2022 (PDF)

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.